Claus Hjort er sigtet for at røbe statshemmeligheder

Authored by politiken.dk and submitted by Commonmispelingbot
image for Claus Hjort er sigtet for at røbe statshemmeligheder

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet i sagen om lækager af dybt hemmelige efterretninger.

»Jeg kan bekræfte, jeg er sigtet efter straffelovens paragraf 109 for at have overtrådt grænserne for min ytringsfrihed. Jeg har ytret mig som Folketingsmedlem om en politisk sag, og jeg har ikke yderligere at tilføje for nuværende. Men jeg kunne aldrig drømme om at foretage mig noget, som kunne gøre skade på Danmark eller Danmarks interesser«, udtaler Claus Hjort Frederiksen.

Hjort uddyber i pressemeddelelsen ikke, hvad han mere præcist er sigtet for.

Paragraf 109 er samme bestemmelse i straffeloven, som den hjemsendte FE-chef Lars Findsen er sigtet for i den såkaldte lækagesag, hvor han fortsat sidder varetægtsfængslet.

Paragraffen har en strafferamme, der i yderste fald kan give op til 12 års fængsel.

Politiken kunne torsdag fortælle, at der allerede har bredt sig en bekymring i Venstres folketingsgruppe for partiveteranen Claus Hjort Frederiksens involvering i den betændte og yderst alvorlige sag om lækage af fortrolige oplysninger, som har ført til fængsling og sigtelse af den mangeårige efterretningschef og tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, Lars Findsen.

Årsagen er, at flere juraeksperter over for Ekstra Bladet, Information og Politiken de seneste dage har sået tvivl om, hvorvidt Hjort Frederiksen har brudt sin tavshedspligt ved at bekræfte et overvågningssamarbejde mellem Danmark og USA – senest i et interview med TV 2 i december.

»I det omfang Claus Hjort Frederiksen har videregivet fortrolige oplysninger om efterretningsforhold, er der selvsagt tale om en overtrædelse af den tavshedspligt, som også gælder for en tidligere forsvarsminister og formand for Folketingets kontroludvalg. Det vil i hvert fald være tilfældet, for så vidt angår oplysninger, som ikke tidligere har været almindelig kendt for offentligheden. Man kan med rette undre sig, hvis der ikke rejses sag for sådanne forhold«, vurderede professor emeritus Jørn Vestergaard i en mail til Politiken sendt i onsdags.

Ifølge flere jurister ligger denne type sager på justitsminister Nick Hækkerups (S) bord, da det ifølge dansk lov er justitsministeren, der skal tage stilling til eventuelle sigtelser af denne karakter.

Nick Hækkerup har i et folketingssvar oplyst, at Politiets Efterretningstjeneste er forpligtet til at informere justitsministeren om »vigtige enkeltsager«. Hækkerup ønskede tidligere på ugen ikke at udtale sig til Politiken om lækagesagen.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kommenterer sagen på vegne af partiet. Hun skriver følgende i sms:

»Claus har haft en lang og flot karriere som folkevalgt og som minister. Jeg holder meget af ham som menneske og kollega, og jeg kender ham godt. Derfor ved jeg, at han er optaget af at tjene Danmark, og aldrig ville forsøge at skade danske interesser. Det er stik imod hans karakter, og derfor er jeg også overrasket over sigtelsen mod ham. Jeg kender ikke til substansen i sagen, og derfor har jeg ikke flere kommentarer til sigtelsen«, skriver Løhde.

Baggrunden for Claus Hjort Frederiksens sigtelse skal efter alt at dømme findes i interviews, han tidligere har givet til Weekendavisen og TV2.

I et interview i Weekendavisen i 2020 kritiserede han i hårde vendinger Trine Bramsens ageren i sagen om fire hjemsendte efterretningsansatte, heriblandt Lars Findsen. Derudover – og centralt for denne sag – erkendte han, at han som forsvarsminister var blevet orienteret om et hemmeligt samarbejde med USA, »hvor danske statsborgere kan komme i klemme«, uden at han kom det nærmere.

Det gjorde han til gengæld et år senere, da han i et interview med TV 2 direkte bekræftede, at han var vidende om, at Danmark har et overvågningssamarbejde med USA.

»Hvis der kommer en sms eller en mail eller et eller andet fra en adresse i Rusland til en adresse i Frankrig, så kører den igennem Danmark, men det kan jo godt være, at man har overset, at der stod et dansk telefonnummer«, sagde Hjort til TV 2.

Senere i programmet kom han selv ind på sin tavshedspligt.

»Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger. Så må jeg i hvert fald risikere fængselsstraf. Men jeg har været med til at orientere dem (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale fandtes«, sagde Hjort Frederiksen med henvisning til Danmarks aflytningssamarbejde med USA.

NatalieSoleil on January 14th, 2022 at 15:04 UTC »

[The full text translated using Google]

Former Minister of Defense Claus Hjort Frederiksen (V) is charged in the case of leaks of deeply secret intelligence.

He confirms this in a press release:

“I can confirm I am charged under section 109 of the Penal Code for violating the limits of my freedom of expression. I have spoken out as a Member of Parliament on a political issue, and I have nothing further to add at present. But I could never dream of doing anything that could harm Denmark or Denmark's interests, "says Claus Hjort Frederiksen.

In the press release, Hjort does not elaborate on what he is more precisely charged with.

Section 109 is the same provision in the Penal Code that the repatriated FE chief Lars Findsen is charged with in the so-called leak case, where he remains in custody.

The section has a penalty framework that in the extreme case can result in up to 12 years in prison.

Politiken was able to report on Thursday that there has already been a concern in the Liberal Party's parliamentary group about the party veteran Claus Hjort Frederiksen's involvement in the inflamed and extremely serious case of leakage of confidential information, which has led to the imprisonment and indictment of the longtime intelligence chief and former department head in Ministry of Defense, Lars Findsen.

The reason is that several legal experts to Ekstra Bladet, Information and Politiken in recent days have cast doubt on whether Hjort Frederiksen has breached his duty of confidentiality by confirming a surveillance collaboration between Denmark and the USA - most recently in an interview with TV 2 in December.

To the extent that Claus Hjort Frederiksen has passed on confidential information about intelligence matters, it is of course a violation of the duty of confidentiality, which also applies to a former Minister of Defense and chairman of the Folketing's control committee. This will in any case be the case with regard to information which has not previously been generally known to the public. One can rightly wonder if no case is brought for such matters, "assessed Professor Emeritus Jørn Vestergaard in an email to Politiken sent on Wednesday

V-rapporteur is surprised

According to several lawyers, this type of case is on the table of Minister of Justice Nick Hækkerup (S), as according to Danish law it is the Minister of Justice who must decide on any charges of this nature.

Nick Hækkerup has stated in a parliamentary response that the Police Intelligence Service is obliged to inform the Minister of Justice about "important individual cases". Hækkerup did not want to comment to Politiken earlier this week on the leak case.

The Liberal Party's political spokesperson, Sophie Løhde, comments on the matter on behalf of the party. She writes the following in a text message:

"Claus has had a long and beautiful career as an elected representative and as a minister. I like him a lot as a person and a colleague and I know him well. Therefore, I know that he is concerned with serving Denmark, and would never try to harm Danish interests. It is directly against his character, and therefore I am also surprised by the accusation against him. I do not know the substance of the case, and therefore I have no further comments on the charge, "Løhde writes.

in interviews

The background for Claus Hjort Frederiksen's accusation must apparently be found in interviews he has previously given to Weekendavisen and TV2.

In an interview in Weekendavisen in 2020, he harshly criticized Trine Bramsen's actions in the case of four repatriated intelligence employees, including Lars Findsen. In addition - and central to this case - he acknowledged that he, as Minister of Defense, had been informed of a secret cooperation with the United States, "where Danish citizens can get in trouble", without getting into detail.

In return, he did so a year later, when he in an interview with TV 2 directly confirmed that he was aware that Denmark has a surveillance cooperation with the United States.

"If an SMS or an e-mail or something comes from an address in Russia to an address in France, it runs through Denmark, but it may well be that you have overlooked that there was a Danish telephone number", said Hjort to TV 2.

Later in the program, he even got into his duty of confidentiality.

‘Now I want to be careful what I say. Then I must at least risk jail time. But I have helped to inform them (the Danish Intelligence Service, ed.) That the agreement existed, "said Hjort Frederiksen, referring to Denmark's wiretapping cooperation with the United States

OCD_DCO_OCD on January 14th, 2022 at 14:35 UTC »

One time he took a zoom meeting with sebsitive information while getting a massage.

Commonmispelingbot on January 14th, 2022 at 14:00 UTC »

Submission statement:

Article in Danish. I tried to find an english source, but it hasn't spread to international news yet. Follow up on my post from yesterday, in addition to the current chief of the Defense Intelligence Agency, the former minister of defence (as well as former minister of finance) Claus Hjort has also been charged with leaking state secrets.

The post from yesterday can be seen here: https://www.reddit.com/r/geopolitics/comments/s32d4z/danish_spy_chief_lars_findsen_named_as_mystery/